Hakkımızda

Amaçlarımız

Dialog der Kulturen; Nürnberg’de yaşayan ekonomik, demokratik, akademik, kültürel, hukuksal, sosyal ve politik talepleri için mücadele eden demokratik bir kitle örgütüdür.

Derneğimiz, genel olarak en geniş emekçi kesimlerin, özel olarak da göçmenlerin hak ve fırsat eşitsizliklerine uğramasına, her türden ayrımcılığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kalmasına karşı mücadele eder.

Dialog der Kulturen her türden ırkçılığa karşıdır; faşizmi ve ırkçılığı insanlığın düşmanı kabul eder; rengi, dili, dini, cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun, insanlara karşı ırkçı yaklaşımları reddeder. Irkçı ve faşist propagandanın sözde değil gerçekte yasaklanmasını, bunları savunan parti ve örgütlerin kapatılmasını, sorumlularının cezalandırılmasını talep eder; ırkçılığı halkların birliğini parçalayan, gerici bir anlayış olarak mahkûm eder ve buna karşı mücadele yürütür.

Dialog der Kulturen göçmen kadınların sorunlarının çözümü için mücadele yürütür; göçmen ve yerli kadınların maruz kaldığı sınıfsal, ulusal, cinsel baskı ve sömürüye karşı mücadele eder. Cinsiyet ayrımcılığına, cinsel sömürüye, kadın bedenine yönelik metalaştırma saldırılarına, erkek egemen anlayışa ve onun yansıması olan geleneksel kadın kişiliğinin göçmenler içindeki izdüşümlerine karşı aktif mücadele yürütülür. Kadınların politik katılımcılık, toplumsal eşitlik, fırsat ve temsiliyet eşitliği gibi haklarını elde etme, uygulama ve genişletmesinde önemli bir tutum olan ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini gözeterek hareket eder.

Dialog der Kulturen göçmen gençliğin sorunları için mücadele yürütür; göçmen gençlerin eğitim, meslek eğitimi, istihdam, aile ve toplum içindeki karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve bu eksendeki taleplerinin mücadelesini verir; herkese iş, eğitim, adaletli bir yaşam hakkı ve toplumsal özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele verir.

Dialog der Kulturen genel olarak gençliğin, özel olarak Türkiyeli göçmen işçi ve öğrenci gençliğin, sosyal-kültürel-akademik hak ve talepleri için aktif mücadele yürütür; genç insanlara yönelik yozlaştırma, uyuşturma, kimliksizleştirme ve kişiliksizleştirme politikalarına karşı çıkmayı bir görev olarak benimser; genç kuşakların kültürel-sanatsal-sportif aktivite, ücretsiz eğitim, örgütlenme ve çalışma vb. haklarını savunarak mücadele yürütür.

Dialog der Kulturen öğrenci gençliğe dayatılan anti-bilimsel, ezberci, baskıcı eğitim anlayışına, eğitim-öğretimim paralı olmasına ve bu temel hakkın herhangi bir nedenle gasp edilmesine karşı bir mücadele yürütür.

Dialog der Kulturen alternatif kültür, sanat ve spor faaliyeti yürütür; gerici ve yoz kültür anlayışına karşı mücadele eder, halkın ilerici kültür-sanat anlayışını geliştirerek ileri taşımayı hedefler. Bu temelde gerçekleştirdiği kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle halkların birlik ve mücadelesini güçlendirmeyi amaçlar.

Dialog der Kulturen göçmenlerin seçme ve seçilme haklarını savunur; göçmenlerin seçme-seçilme hakkını bir insan hakkı olarak görür, savunur ve bu hakkın elde edilmesi için mücadele yürütür. Gerçek bir politik katılımcılık hakkı göçmenler ve yerli vatandaşlar arasındaki eşitlik açısından temel bir gerekliliktir. Göçmenlerin politik katılımcılık hakkının (seçme ve seçilme hakkı) olmadığı bir ortamda demokratik bir kaynaşma süreci gerçekleşemez. Bu anlamda, temel toplumsal yapılanmalar olan partiler, politik kurumlar, şehir-eyalet-federal ve Avrupa parlamentosu gibi politik organlar içinde göçmenlerin eşit ve özgür temsil edilmeleri için mücadele yürütmeyi bir görev bilir. Bu noktada haksız uygulamalara karşı, göçmen ve ilerici örgütlerle ortak mücadeleler örgütler, kampanyalar yürütür.

Dialog der Kulturen dokümansız göçmenlerin serbest oturum ve çalışma hakkı için mücadele yürütür. Avrupa Birliği ülkelerinde uzun yıllar oturum hakkı verilmeyen ve sağlık güvencesi ve sosyal hakka sahip olmadan çalıştırılan insanların durumlarını insan haklarına aykırı bulur ve bu kişilerin oturum, tüm sosyal ve sağlık haklarından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılmasını savunur.

Dialog der Kulturen göçmen mültecilerin hakları için mücadele yürütür. Genel olarak bütün mülteci/ilticacı göçmenlerin, özellikle de ‘dokümansız’ yaşayan göçmen sığınmacıların sorunlarının çözümü ve haklarının genişletilmesi için mücadele yürütür. Özellikle göçmenlerin ve mültecilerin konut ve barınma sorununun çözümü için mücadele eder, kamplar yerine sosyal toplumsal konutlarda barınmasını savunur.

Dialog der Kulturen karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşamayı savunur. Avrupa ülkelerinde devletlerin uyum politikası olarak sunduğu ve asimilasyonun farklı bir versiyonu olan bu anlayışı ve bunun her türlü hukuksal düzenlemelerini reddeder. Farklı kültürler, diller ve inançlar üzerinde çeşitli baskı ve şiddet yoluyla egemen kültüre ve sisteme uyumu amaçlayan ve farklılıkları-özgünlükleri kabul etmeyerek yok etmek isteyen politikaları ret eder. Farklı dil, din, kültürden olan halkların karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşama hakkını savunur ve bunun için mücadele eder.

Dialog der Kulturen doğanın tahrip edilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çevrenin kirletilmesine karşı çıkar, doğayı ve ekosistemi koruma mücadelesi yürütür. Enerjinin doğaya ve insana tahribat yaratan yollardan sağlanmasına ilkesel olarak karşı olan derneğimiz, tekellerin ucuz ve oldukça kârlı olan atom santrallerinden enerji üretimine karşıdır, var olanların kapatılması ve yenilerinin yapılmasının engellenmesi için mücadele eder.

Başlıca taleplerimiz

• Her türlü işkence ve kötü muameleye karşı çıkar ve bunlara son verilmesi için mücadele eder.
• Bütün göçmenler için anadilde eğitim hakkını savunur
• İsteyen herkes için çifte vatandaşlık hakkının tanınmasını savunur.
• Kadın emekçiler için eşit işe eşit ücret hakkının tanınması için mücadele eder.
• Tam ücret karşılığı haftada 30 saatlik iş saatini savunur.
• Parasız, har(a)çsız ve iş güvenceli eğitim hakkı için mücadele eder.
• Kayıtsız-şartsız vatandaşlık hakkının tanınmasını savunur.
• Aile birleşimi yolu üzerinden gelen herkese aile fertlerinden bağımsız çalışma, oturum ve vatandaşlık hakkı verilmesini savunur.
• Göçmen ve mültecilerin geldikleri ülkelerdeki diplomalarının tanınması için çalışır.
• Çeşitli bilgi ve belgeleri kayıt altına alma, takip etme ve fişleme yoluyla devletlerin, bireysel ve siyasal özgürlükleri kısıtlamasına karşı çıkar.
• Çocuk haklarının korunmasını savunur ve çocukların cinsel de dâhil her türlü sömürüsünü mahkûm eder ve buna karşı mücadele eder. Çocukların başta kreş olmak üzere eğitimi önündeki her türlü engelin kalkması için mücadele eder.
• Avrupa ülkelerinde çıkarılan Terörle Mücadele Yasalarının kaldırılmasını talep eder.
• Bireylerin cinsel kimliklerinden dolayı ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmalarına karşı çıkar.
• Bedensel ve zihinsel engelliler, kronik hastaların toplumsal yaşamda önüne çıkan bütün engellerin ortadan kaldırılması için mücadele eder

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>